Αρχική Δήμος Άργους - Μυκηνών 10 θέσεις εργασίας με 4μηνη σύμβαση στον Δήμο Άργους – Μυκηνών

10 θέσεις εργασίας με 4μηνη σύμβαση στον Δήμο Άργους – Μυκηνών

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών προτίθεται να προσλάβει 10 Υδρονομείς Άρδευσης για τις κάτωθι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες και για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης:

1) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν. Κουτσοποδίου, με ημερήσια απασχόληση [8] ωρών,

2) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν. Αχλαδοκάμπου,με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,

3) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Μυκηνών , της Δημ. Εν. Μυκηνών,με ημερήσια απασχόληση [8] ωρών,

4) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών, με ημερήσια απασχόληση [4] ωρών,

5) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών,με ημερήσια απασχόληση [4] ωρών,

6) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινοτητα Φιχτίων της Δημ. Εν. Μυκηνών, με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,

7) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καρυάς , της Δημ. Εν. Λυρκείας, με ημερήσια απασχόληση [5]ωρών,

8) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου, της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,

9) μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,με ημερήσια απασχόληση [4]ωρών,

10)μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής, της Δημ. Ενότητας Αλέας, με ημερήσια απασχόληση [4,5]ωρών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των Τοπικών Κοινοτήτων στις οποίες θα γίνει η πρόσληψη, συντασσομένων σχετικών αποδεικτικών και συγκεκριμένα από 27/04/2021 έως και 06/05/2021.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : i.salesiotou@argos.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση «Δήμος Αργους-Μυκηνών» Καποδιστρίου 9-11, απευθύνοντάς την υπόψη κας Σαλεσιώτου Ιωάννας ή κας Θεοδωροπούλου Μαρίνας και πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται:

1.-Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο,2.-Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος, 3.-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,4.-Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας,5.-Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή,

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί, αυτεπάγγελτα, από την υπηρεσία
μας, μετά την πρόσληψη των υδρονομέων. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 23έως 60 ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2του ΒΔ339/1960[ΦΕΚ73Α/1960], σύμφωνα με τις οποίες: «Υδρονομεύς δύναται να εκλεγεί και ο άγων την ηλικία μέχρι του 65ουέτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς αιτιολογημένης». Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη