Αρχική Απόψεις - Σχόλια Απάντηση Σταϊκούρα σε Ανδριανό για την ανάγκη αντιμετώπισης των οχλήσεων από εισπρακτικές...

Απάντηση Σταϊκούρα σε Ανδριανό για την ανάγκη αντιμετώπισης των οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρίες σε οφειλέτες εν μέσω της πανδημίας


Στην σχετική4869/9-3-2021 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη αντιμετώπισης των οχλήσεων από εισπρακτικές εταιρίες σε οφειλέτες εν μέσω της πανδημίας απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Στην απάντηση του Υφυπουργού,μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Tο Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει υπόψη του ότι οι οικονομικές δυνατότητες τωνπολιτών και των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας,δεν είναι οι ίδιες και ότι η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και η παροχή οικονομικώνδιευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξή τους είναι καταλυτικής σημασίας για τη κοινωνικήσυνοχή και την αντιμετώπιση των απρόσμενων εξελίξεων των τελευταίων ετών, ενώαναδεικνύει την κρατική ευθύνη.

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ήδη προβεί σεστοχευμένες ενέργειες και πλήθος μέτρων ανακούφισης και διευκόλυνσης τωνδανειοληπτών (βλέπε πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ), με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματοςτου ιδιωτικού χρέους. Το πρόβλημα της υπερχρέωσης καλούνται ή ενδεχομένως νακαλούνταν να αντιμετωπίσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της ιδιότηταςαυτών ως πρωτοφειλετών, συνοφειλετών ή εγγυητών, τόσο στο πλαίσιο των έκτακτωνπροβλημάτων που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια, όπως αυτό της πανδημίας τουκορωνοϊού, όσο και σε γενικότερη βάση, εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν αφορούν στην ανακούφιση και διευκόλυνση των οφειλετών,συμπεριλαμβανομένων και των συνοφειλετών και εγγυητών, όχι μόνο αυτών που έχουνπεριέλθει σε δυσχέρεια αποπληρωμής δανειακών τους υποχρεώσεων (έναντι πιστωτικώνιδρυμάτων), αλλά και των εν γένει οφειλών τους προς το Δημόσιο και τους ΦορείςΚοινωνικής Ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, επί του θέματος των οχλήσεων των οφειλετών από τις εταιρείεςενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις (εισπρακτικέςεταιρείες),παρακαλούμε σημειώσατε τα εξής:

Το θέμα των οχλήσεων από τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμεςαπαιτήσεις έχει αντιμετωπιστεί από το Ν.3758/2009, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώςπροβλέπεται ρητώς ότι δεν επιτρέπεται να καλούν τους οφειλέτες σχετικά με οφειλές πουβρίσκονται σε ρύθμιση, για όσο χρονικό διάστημα αυτή τηρείται ή για όσο χρονικό διάστημαη υποχρέωση καταβολής των δόσεων των δανείων τους έχει ανασταλεί. Συνεπώς, σεπερίπτωση που ο οφειλέτης είτε υπάγεται σε αναστολή των υποχρεώσεών του, βάσει τωνκατωτέρω μέτρων, είτε επιτύχει ρύθμιση αυτών των οικονομικών υποχρεώσεων δυνάμειτων κατωτέρω προγραμμάτων ή θεσμικών εργαλείων, οι ως άνω εταιρείες ενημέρωσηςοφειλετών δεν επιτρέπεται να τον οχλούν. Αναλυτικότερα:

  1. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ:

Ι. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία,λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες, που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 εξέτασε και προέβη σε πρωτοβουλίες και μέτρα πουήταν απαραίτητα για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο της λήψης θετικώνμέτρων για την προστασία όλων των ευάλωτων πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα για τη συνδρομή οφειλετών, που αποδεδειγμένα επλήγησαν από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, (ανεξαρτήτως τουχαρακτηρισμού τους στις συμβάσεις ως εγγυητών/συνοφειλετών) εκδόθηκε η ΠΝΠ75/30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καιάλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 75) η οποία προέβλεψε στη δεύτερη παράγραφο του πέμπτουάρθρου (Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολήςδόσεων) του Μέρους Α (Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών) τα εξής:

«Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράςτου κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α ́ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68) και των κατ’εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν,αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιορυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α ́ 130), χωρίς να επέρχονται οισυνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται ναχορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τονπιστωτή».

Στη βάση αυτού διακρίθηκανδύο κατηγορίες οφειλετών, με τον τελευταίο όρο νασυμπεριλαμβάνει και τον εγγυητή, ήτοι:

α. οι οφειλέτες που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις συνέπειες εξάπλωσης τουκορωνοϊού δυνάμει των αναφερομένων ως άνω ΠΝΠ αλλά και των κατ’ εξουσιοδότησηαυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, οι οποίοι,άνευ ετέρου, έλαβαν αναστολή για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών στην καταβολή τωνδόσεων τους στο πλαίσιο των ανωτέρω ρυθμίσεων, ήτοι μέχρι 30-6-2020, χωρίς ναεπέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολικήδιάρκεια της ρύθμισης, και

β. οι οφειλέτες που δεν περιλήφθηκαν στις ανωτέρω αποφάσεις, οι οποίοι όμως είχαν τηνδυνατότητα να λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή στην καταβολή των ρυθμισμένωνκατά τα ανωτέρω δόσεων τους κατόπιν αίτησης τους και αξιολόγησης τους από τονεκάστοτε πιστωτή. Πρακτικώς, στην περίπτωση αυτή, η αίτηση έπρεπε να περιλαμβάνειτεκμηρίωση του οφειλέτη ότι πλήττεται από τις συνέπειες εξάπλωσης του κορωνοϊούπροκειμένου να αξιολογηθεί σε δεύτερο στάδιο από τον κάθε πιστωτή και να δοθεί ή να μη

δοθεί η αιτούμενη αναστολή.

Με το άρθρο 7 παρ. 3 της ίδιας ως άνω ΠΝΠ προβλέφθηκε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, οιεταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και οι εταιρίες παροχής πιστώσεων οφείλουν ναχρησιμοποιούν τα στοιχεία εξατομίκευσης των ενήμερων δανειοληπτών αποκλειστικά καιμόνο για να προβαίνουν σε διευκολύνσεις των δικαιούχων στην αποπληρωμή τωνδανειακών τους υποχρεώσεων, όπως στην αναστολή των δόσεων των ενήμερωνδανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ή και περισσότερων μηνών.

Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι σε κάθε περίπτωση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,που υπάγονταν στις ως άνω περιπτώσεις δικαιούνταν δυνάμει της ανωτέρω ΠΝΠ την (κατ’ ελάχιστο) τρίμηνη αναστολή καταβολής των δόσεων των ρυθμισμένων – ενήμερων οφειλώντους.

Περαιτέρω, (στη βάση της ως άνω ΠΝΠ) με την από 7.7.2020 ανακοίνωσή της, η ΕλληνικήΈνωση Τραπεζών (ΕΕΤ) γνωστοποίησε την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμεναμέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, δεδομένηςκαι της ευελιξίας που παρέχουν οι αρμόδιες Ευρωπαϊκές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές,αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης όλων των επιχειρήσεων και των ιδιωτώνπου πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση, και να χορηγήσουνδιευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους αρχικά έως και την 31ηΔεκεμβρίου 2020. Ειδικότερα, για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποδεδειγμέναπλήττονταναπό την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε αναστολή των δόσεωνκεφαλαίου ή/και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, κατόπινσχετικού αιτήματος των ενδιαφερομένων προς το πιστωτικό ίδρυμα, που συνεργάζονταν.

Επιπρόσθετα:

Με την από 3.12.2020 Ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζώνγνωστοποίησε την απόφαση των μελών της να παρατείνουν, λόγω τωνσυνεχιζόμενων δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα γιατην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ανακοινώσειςτων Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Συγκεκριμένα:

●Σε Επιχειρήσεις και ιδιώτες με ενήμερες οφειλές την 30/9/2020 που δεν είχανενταχθείέως τότεσε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή/και τοκοχρεωλυτικώνδόσεων, δόθηκε η δυνατότητα να λάβουν αναστολή πληρωμών μέχρι την 31 Μαρτίου2021, εάν αποδεδειγμένα πλήττονταν από την πανδημία του κορωνοϊού. Σημειώνεται ότι ημέγιστη διάρκεια λήψης αναστολής πληρωμής ορίστηκε συνολικά σε9 μήνες.

●Σε Επιχειρήσεις και ιδιώτες που είχαν πληγεί από την παρούσα κρίση και είχανήδηενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή/και τοκοχρεωλυτικώνδόσεων, δόθηκε η δυνατότητα να λάβουν και νέα αναστολή πληρωμών μέχρι την 31Μαρτίου 2021, εάν αποδεδειγμένα πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.Σημειώνεται ότι η μέγιστη διάρκεια λήψης αναστολής πληρωμής ορίστηκε συνολικά σε9μήνες.

●Διευκρινίζεται ότι περιπτώσεις επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους πληττόμενους κλάδους,που είχεήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεζών, η ένταξη τους σε πρόγραμμα αναστολής δόσεων κεφαλαίου, με ημερομηνία λήξης πέραν 31 Δεκεμβρίου2020, αυτό συνέχισε να ισχύει κανονικά σύμφωνα με τους όρους που τους είχαν ήδηεπικοινωνηθεί.

●Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες όφειλαν να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα με τοοποίο συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημά τους κατά τα ανωτέρω.

●Με τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής δόσεων οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτεςαναμένεται να συνεχίσουν την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Επίσης,οι δανειολήπτες που οφείλουν να καταβάλουν από 1.1.2021 την κανονική, προ τωναναστολών, δόση του δανείου τους και αποδεδειγμένα παρουσιάζουν προσωρινέςδυσκολίες ρευστότητας, και ενώ, πριν την παρούσα κρίση, εξυπηρετούσαν με συνέπεια τις δανειακές τους υποχρεώσεις, θα δύνανται να αιτηθούν την ένταξη τους σεβραχυπρόθεσμο πρόγραμμα σταδιακής επαναφοράς στην καταβολή της συμβατικήςδόσης. Η αίτηση αυτή θα εξετάζεται από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεζών καιεφόσον διαπιστώνεται προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας, θα εγκρίνεται η υπαγωγή στησυγκεκριμένη προσωρινή διευκόλυνση.

Αυτονόητο είναι ότι η ανωτέρω αναστολή πληρωμών αποτελεί δικαίωμα του οφειλέτη πουέχει πληγεί από τον κορωνοϊό και συνεπώς αυτός δύναται, εφόσον επιθυμεί, να μην λάβει ήνα διακόψει την αναστολή πληρωμών δανείων και να συνεχίσει την εμπρόθεσμη πληρωμήτων δόσεων προς την τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια καιπιστώσεις, όπως ισχύει αντίστοιχα και για την αναστολή των υπολοίπων υποχρεώσεων(φορολογικών και ασφαλιστικών).

ΙI. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Για το ζήτημα των πλειστηριασμών και την προστασία της πρώτης κατοικίας όλων τωνπολιτών, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που ελήφθησαν λόγω της υγειονομικής κρίσηςτου κορωνοϊού ήταν η αναστολή διενέργειας όλων των πλειστηριασμών αρχής γενομένηςαπό την 13η Μαρτίου 2020. Έκτοτε με διαδοχικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένουπαρατάθηκε η αναστολής πλειστηριασμών έως και την 31η Μαΐου 2020. Μετά τη λήξη της αναστολής ήταν αναγκαίο να καθορισθεί ο τρόπος σταδιακής επανόδου της διενέργειας τωνπλειστηριασμών, δηλαδή να καθορισθεί πότε θα διενεργηθούν οι πλειστηριασμοί πουματαιώθηκαν κατά το διάστημα από 13-3-2020 έως 31-5-2020, καθώς και αυτοί πουείχανπρογραμματισθεί να γίνουν τον Ιούνιο – Ιούλιο2020. Η ρύθμιση αυτήπραγματοποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 11-16 του Ν. 4690/2020 και αφορούσεόλους τους πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματισθεί να διενεργηθούν έως την 31-07-2020 καιαφορούσαν στην ακίνητη και κινητή περιουσία. (Σημειώνεται, ότι τον μήνα Αύγουστο μεβάση την ισχύουσα νομοθεσία οι πλειστηριασμοί δεν διεξάγονται ούτως ή άλλως, οπότε

όλοι οι πλειστηριασμοί θα ξεκινούσαν και πάλι από την 1ηΣεπτεμβρίου 2020.)

Ωστόσο, πρέπει συναφώς να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την από 11/9/2020 ανακοίνωσητης Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι Τράπεζες μέλη της, προκειμένου να στηρίξουν τηνελληνική οικονομία εν μέσω της πανδημίας COVID-19, ανακοίνωσαν την αναστολήπλειστηριασμών, μέχρι την 31.12.2020, για περιπτώσεις που αφορούσανστην 1ηκατοικίατων δανειοληπτών που ανήκουν στη κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως αυτήκαθορίζεται στην ΥΑ Δ13οικ 10747/256/2019 (ιδίως άρθρο 4 αυτής). Προϋπόθεση για τηνπαραπάνω αναστολή πλειστηριασμού ήτανη υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ευάλωτοδανειολήπτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικής δραστηριότητας, στην τράπεζα και η δήλωσηάρσης του τραπεζικού του απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία τουευάλωτου.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, ως προς τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης γενικότερα,δυνάμει του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Κοινής Υπουργικής Απόφασης,ΦΕΚ Β ́4899/6.11.2020 με τίτλο: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τονκίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας γιατο διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»,θεσπίστηκε μεταξύ άλλων και η προσωρινήαναστολή όλων των διαδικασιών

αναγκαστικής εκτέλεσης,όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, στο σύνολο της Επικράτειας, η οποία έχει παραταθεί μέχρι τις 5/4/2021 δυνάμει των ΥπουργικώνΑποφάσεων υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 (ΦΕΚ 5255 Β ́/28.11.2020), Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363(ΦΕΚ 5350 Β ́/5.12.2020), Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 (ΦΕΚ 5486 Β’/12.12.2020), Δ1α/ΓΠ.οικ. 2(ΦΕΚ 1 Β’/02.01.2021), Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293 (ΦΕΚ 30 Β’ /8.1.2021), Δ1α/ΓΠ. Οικ. 3060 (ΦΕΚ89 Β’/16.1.2021), Δ1α/ΓΠ. Οικ. 4992 (ΦΕΚ 186 Β’/23.1.2021),Δ1α/Γ.Π.οικ. 6877/2021(ΦΕΚ 341/Β/20.1.2021) Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/2021 (ΦΕΚ 534/Β/10.2.2021), Δ1α/Γ.Π.οικ.12639 (ΦΕΚ 793/Β/27.2.2021)και Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/6.3.2021 (ΦΕΚ Β ́895/6.3.2021),Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 (ΦΕΚ Β’ 996/13.3.2021), Δ1α/Γ.Π.οικ.17698 (ΦΕΚ

Β ́1076/20.3.2021)και ΔΙα/Γ.Π.οικ. 18877/2021(ΦΕΚ 1194/Β/27-3-2021).

Συνεπώς οι οφειλέτες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών, δεν κινδυνεύουναπό κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, επί του παρόντος.

III. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ

Πέραν των ανωτέρω μέτρων περί αναστολή πλειστηριασμών 1ης κατοικίας, καθώς καιαναστολής πληρωμών δανείων, επισημαίνεται ότι ήδη από 01.08.2020 θεσμοθετήθηκε τοΠρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ (ν. 4714/2020 άρθρο 71 επ.)«ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19»), το οποίο αφορά στην επιδότηση δανείων με υποθήκη στηνΑ’ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας τουκορωνοϊού. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούσαν να υποβάλουν ηλεκτρονικάαίτηση έως τις 31.10.2020 μέσω μιας απλής και εύκολης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται ησυνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Οι πολίτες που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτησηκαι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, στο βαθμό που δεν απολαμβάνουν αναστολήδόσεων εκμεταλλευόμενοι τις σχετικές διατάξεις, ήδη λαμβάνουν Κρατική επιδότηση, ηοποία θα έχει διάρκεια συνολικά εννέα (9) μήνες. Εφόσον οι επιλέξιμοι οφειλέτεςαπολαμβάνουν αναστολή δόσεων, τότε η επιδότηση θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της εν λόγωαναστολής.

Με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία:

-Επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουνπληγεί από την πανδημία, κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας.

-Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίσηκαι έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018. Έτσι δίνεται λύσησε μια ομάδα δανειοληπτών που δεν προστατευόταν με το ν. 4605/2019.

-Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφούεπιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.

-Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων,λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.

-Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται μια ευρεία κατηγορία προσώπων πληγέντων στο πεδίοτης οικονομίας και συγκεκριμένα:

α) φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουνέκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους,

β) φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους,

γ) επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2οτρίμηνο του 2019),

δ) δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής,

ε) φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,

στ) ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Για όλες αυτές τις κατηγορίες οικονομικά πληγέντων πολιτών παρέχεται Κρατικήεπιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μευποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία, με επιμέρους διάκριση των περιπτώσεων.

Αναλυτικότερα:

Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια πουρυθμίστηκαν στο παρελθόν και έκτοτε παραμένουν ενήμερα, δηλ. δεν έχουν πληρωμήμεγαλύτερη των 90 ημερών, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1οτρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και κατά 70% το 3οτρίμηνο, με ανώτατο όριο μηνιαίαςεπιδότησης τα 600 ευρώ, ανά πιστωτή.

Β. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και στα οποίασυμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν και μετέπειτα κατέστησαν ξανά μηεξυπηρετούμενα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1οτρίμηνο, κατά70% το 2οτρίμηνο και κατά 60% το 3οτρίμηνο, με ανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης τα500 ευρώ, ανά πιστωτή.

Γ. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σεπλειστηριασμό και με σκοπό να αποτραπεί αυτός, επιδοτείται η μηνιαία δόση σεποσοστό 60% κατά το 1οτρίμηνο, κατά 50% το 2οτρίμηνο και κατά 30% το 3οτρίμηνο, μεανώτατο όριο μηνιαίας επιδότησης τα 300 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτούντων, διαφέρουν ανάλογαμε το χαρακτηρισμό του δανείου και την εξυπηρέτησή του ή μη και σχετίζονται με την αξίατης κύριας κατοικίας, το υπόλοιπο του δανείου, το οικογενειακό εισόδημα, τις καταθέσεις καιτη συνολική ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών.

Η διαδικασία, μετά την υποβολή της αίτησης, είναι συνοπτικά:

●έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας

●έγκριση Κρατικής επιδότησης

●συνεννόηση μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, έως 31/3/2021:

-εάν υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τότε θα πρέπει να γίνει ρύθμιση τους.

-εάν υπάρχουν εξυπηρετούμενα δάνεια, τότε θα πρέπει να καθοριστεί πότε θα γίνει η λήξητης (ενδεχόμενης) αναστολής πληρωμών.

●καταβολή Κρατικής επιδότησης.

Προκύπτει, επομένως, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τουέχει ήδη προβεί σε στοχευμένες ενέργειες, με σκοπό την προστασία τόσο των οφειλετώνπου έχουν ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας τους όσο καιλοιπών δανειοληπτών που έχουν περιέλθει σε δυσχέρεια αποπληρωμής των δανειακώντους υποχρεώσεων.

Η ενίσχυση των δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών, στηνεξυπηρέτηση των δανείων τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω, συντελεί στηναποτροπή τυχόν πλειστηριασμών σε βάρος τους.

  • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ – ΕΓΓΥΗΤΩΝ

Οι οφειλέτες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών, δύνανται να προβαίνουν σερύθμιση των οφειλών τους, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα εργαλεία. Σημειώνεται ότιεξακολουθεί να ισχύει ο Νόμος 4224/2013 (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών), πουσυνεχίζει να προσφέρει στήριξη στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, επικουρώντας στηρύθμιση οφειλών και διευθέτηση των χρεών τους και ο Νόμος 3869/2010 (αναθεωρημένοςΝόμος ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), όπως τροποποιήθηκεαπό το Ν. 4745/ΦΕΚ Α 214/06.11.2020. Ο Νόμος 4605/2019 «Πρόγραμμα ΕπιδότησηςΑποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία»έληξε την 31.7.2020 και οι αιτήσεις, που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, τυγχάνουνεπεξεργασίας, ενώ σε ό,τι αφορά στο Νόμο 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό ΜηχανισμόΡύθμισης Οφειλών, οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως τις 30 Απριλίου2020 ομοίως τυγχάνουν επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, προκειμένου ναολοκληρωθούν με σκοπό τις ρυθμίσεις των οφειλών και την ωφέλεια των αιτούντων από τις ευεργετικές διατάξεις και των δύο ανωτέρων Νόμων. Ειδικότερα:

●Με το Νόμο 4224/2013 για τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών παρέχεται ηδυνατότητα μιας καθορισμένης και οριοθετημένης εξωδικαστικής διαδικασίας διευθέτησηςτων οφειλών των δανειοληπτών έναντι των τραπεζών, με βάση την ικανότητααποπληρωμής τους. Πιο συγκεκριμένα όλοι οι δανειολήπτες, δηλαδή μισθωτοί,συνταξιούχοι, πληττόμενοι εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις,

αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό εμπόριο, μικρέμποροι κλπ έχουν τη δυνατότητα ναεπιτύχουν βιώσιμες λύσεις διευθέτησης των οφειλών τους με τα πιστωτικά ιδρύματα,λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών οικονομικών δεδομένων τους καισυνυπολογιζομένων των εύλογων δαπανών τους, σε συνδυασμό με την ικανότητααποπληρωμής τους και την αξία της περιουσίας τους. Εφόσον τηρούν το συμφωνημένοπλάνο ρύθμισης οφειλών, μπορούν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία και τηνεπαγγελματική τους στέγη.

●Με τον αναθεωρημένο Νόμο 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένωννοικοκυριών παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στα υπερχρεωμένα φυσικάπρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή στους άνεργους,τους συνταξιούχους, τους εργαζομένους-μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα,τους καλλιτέχνες, τους ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. μηχανικούς, δικηγόρους, ιατρούςκλπ), καθώς και τους μικρεμπόρους, που ασκούν την δραστηριότητά τους χωρίς να έχουνοργανωμένη μονάδα παραγωγής και απασχολούμενο προσωπικό (δηλ. δεν διαθέτουνεμπορική ιδιότητα – πτωχευτική ικανότητα). Παράλληλα, στο πλαίσιο του νόμου αυτού,από το χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, οι δανειολήπτεςλαμβάνουν προστασία από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και επομένως και της κύριας κατοικίας τους, ενώεπιπρόσθετα για τους μικρεμπόρους (που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα)

προστατεύεται και η επαγγελματική στέγη, μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικήςαπόφασης. Σημειώνεται ότι ο Νόμος αυτός εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, ωστόσο από01.03.2019 έχει παύσει η δυνατότητα του δικαστή να παρέχει προστασία της πρώτηςκατοικίας, αλλά παρέχεται ένα πλάνο αποπληρωμής όλων των οφειλών, εντός του οποίουδύναται να ρυθμιστούν και τα δάνεια της πρώτης κατοικίας και εφόσον ο πολίτηςεξυπηρετεί τις μηνιαίες καταβολές, τότε δύναται στην πράξη να διασώσει την πρώτηκατοικία του. Περαιτέρω, με το ν. 4714/2020 καθορίστηκε πλαίσιο επιτάχυνσης της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α) ωςπρος την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης. Με το ν. 4605/2019 (άρθρα 68-84) τέθηκεσε εφαρμογή το Πρόγραμμα Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και ΕπιχειρηματικώνΔανείων με Υποθήκη σε Κύρια Κατοικία που υλοποιείται δια μέσου της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. οι πραγματικά οικονομικάαδύναμοι δανειολήπτες, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα, άρα και οι έμποροι-επιχειρηματίες, υπό τις προϋποθέσεις του ως άνω νόμου, μπορούσαν να υποβάλουνηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης των δανείων του, με την οριστικοποίηση της οποίαςαναστέλλονταν οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας τους. Οι επιλέξιμοι οφειλέτες –δικαιούχοι των ευεργετικών διατάξεων μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31Ιουλίου 2020. Σημειώνεται ότι η διαδικασία του νόμου υλοποιήθηκε στην πράξηηλεκτρονικά από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποίαπαρέχει πολλούς αυτοματισμούς και διευκολύνσεις στους χρήστες προς το σκοπόεπιτάχυνσης και απλοποίησης της όλης διαδικασίας (π.χ. πρόβλεψη για αυτόματημεταφόρτωση των δικαιολογητικών από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησηςκαι των πιστωτικών ιδρυμάτων).

●Με το Νόμο 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις, τους εμπόρους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους που έχουν οργανωμένη μονάδα παραγωγής και απασχολούμενοπροσωπικό (δηλ. διαθέτουν εμπορική ιδιότητα – πτωχευτική ικανότητα) και τους ομόρρυθμους εταίρους θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια οργανωμένη καιδομημένη εξωδικαστική διαδικασία, η οποία είχε ως στόχο, δια μέσου διμερούς ήπολυμερούς διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, τη συνολική και μακροπρόθεσμηρύθμιση των χρεών τους. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, υπήρχε η δυνατότητα να ρυθμισθούνόλα τα χρέη τόσο έναντι ιδιωτών (δηλ. τραπεζικών ιδρυμάτων και λοιπών προμηθευτών)όσο και έναντι των θεσμικών πιστωτών του Δημοσίου (δηλ. της ΑΑΔΕ και τουΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ). Οι οφειλέτες των ως άνω επαγγελματικών κατηγοριών μπορούσαν ναρυθμίσουν τις οφειλές τους συναινετικά με τους πιστωτές τους (ή έστω με την πλειοψηφίααυτών, εάν οι οφειλέτες έχουν πτωχευτική ικανότητα) με την υποβολή αίτησης στηνκατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Με τον τρόποαυτό μπορούσαν να αποφύγουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας και

της επαγγελματικής στέγης τους, εφόσον αποδείκνυαν ότι έχουν πραγματική οικονομικήαδυναμία, αλλά διαθέτουν βιωσιμότητα και μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα μακροχρόνιοπλάνο αποπληρωμής των χρεών τους.

Από το ως άνω θεσμικό και νομικό πλαίσιο προκύπτει ευχερώς ότι υφίσταται στηνυπηρεσία κάθε πολίτη με οικονομική αδυναμία, είτε οφειλέτη ή εγγυητή, ένα πλέγμαρύθμισης οφειλών και προστασίας της κύριας κατοικίας. Εφόσον οι πολίτες και οιεπιχειρήσεις ενταχθούν στα ανωτέρω εργαλεία διαχείρισης των οφειλών τους καιπροστασίας της πρώτης κατοικίας τους, συνεπάγεται ότι αποτρέπονται οιπλειστηριασμοί.

  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ, ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ – 2ηΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους τουΥπουργείου Οικονομικών. Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε ο Νόμος 4738/2020 (ΦΕΚ A’207/27-10-2020) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, ο οποίος:

●εναρμονίζει την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019 περί πλαισίου για τηνπροληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή τηνέκπτωση οφειλετών, καθώς και την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 1132/2017 για τηναναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα.

●αποτελεί μόνιμο πλαίσιο και εργαλείο αντιμετώπισης του χρέους νοικοκυριών καιεπιχειρήσεων (δηλ. δεν έχει έκτακτο / προσωρινό χαρακτήρα και δεν έχει ημερομηνίαλήξης).

●αντικαθιστά όλα τα υφιστάμενα επιμέρους έκτακτα / προσωρινά εργαλεία ρύθμισηςοφειλών που υπήρχαν μέχρι σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία πρώτηςκατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός, πτωχευτικός κώδικας κλπ).

●διέπει συνολικά τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΤΑκλπ), τράπεζες, διαχειριστές δανείων (funds, servicers) και λοιπούς ιδιώτες (π.χ.προμηθευτές, εργαζόμενους).

Ο Νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ το 2021 ως εξής:

●από 1η Μαρτίου 2021 ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών (μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης) ή τη διαγραφή όλων των οφειλών (μέσω της διαδικασίαςπτώχευσης– 2ης ευκαιρίας) των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και φυσικώνπροσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ καικύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ

●από 1ηΙουνίου 2021 ισχύουν οι διατάξεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών (μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού) ή τη διαγραφή όλων των οφειλών (μέσω της διαδικασίας πτώχευσης – 2ης ευκαιρίας) των φυσικών προσώπων – νοικοκυριών, καθώςκαι των επιχειρήσεων.

Στο νέο αυτό Νόμο, μεταξύ άλλων:

1ονΘεσπίζονται διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών στο πλαίσιοπρόληψης, ώστε να μην οδηγηθούν σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

2ονΕισάγεται ένα ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, μέσωεξωδικαστικού μηχανισμού, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, ώστε οιοφειλέτες να διατηρούν την περιουσία τους.

3ονΔίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας, με ταχείες διαδικασίες, με τη διαγραφή τουυπολοίπου των οφειλών, κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας και ελέγχουτης περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη.

4ονΕνσωματώνονται πρόνοιες για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών καιπρόβλεψη συνεπειών για αυτούς.

5ονΥπάρχουν πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μετην άσκηση επιδοματικής πολιτικής από το Κράτος, τόσο προληπτικά μέσω της επιδότησηςδόσης δανείου, όσο και κατασταλτικά μέσω της επιδότησης ενοικίου.

6ονΕκσυγχρονίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν επιτυχώς τις οφειλές τους και να επιστρέψουν σεπαραγωγική λειτουργία, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

7ονΑπελευθερώνονται και αξιοποιούνται οι παραγωγικές μονάδες της χώρας που είναιδεσμευμένες σε ατέρμονες διαδικασίες ρύθμισης ή/και πτώχευσης, με σκοπό τηνεπαναφορά τους σε λειτουργία, με την παράλληλη είσοδο εγχώριων και διεθνώνεπενδυτών.

8ονΠαρέχεται λύση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε οι τράπεζες να μπορούν νασυμβάλουν καθοριστικά στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

9ονΘεσπίζεται απαλλαγή των μελών διοίκησης του νομικού προσώπου που έχειπτωχεύσει, ώστε να μην εγκλωβίζονται για οφειλές που ανήκαν στην επιχείρηση.

10ονΠροάγεται η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, που αποτελεί διεθνώς την πιοδιαδεδομένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στονχρηματοοικονομικό τομέα.

11ονΑξιοποιείται η τεχνολογία, εισάγοντας νέες ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένεςδιαδικασίες, που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, καταργούν τη γραφειοκρατία και προάγουν τονψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους.

12ονΕισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών αφερεγγυότητας,οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες της πτώχευσης.

Αυτές οι διαδικασίες, που εισάγονται με το ως άνω νέο, συνεκτικό και ολοκληρωμένοπλαίσιο ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, αναμένεται να συμβάλουν στηνενίσχυση της ρευστότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, προστατεύονταςτον παραγωγικό ιστό της οικονομίας.

Συνεπώς οι οφειλέτες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών, έχουν τηδυνατότητα να αντιμετωπίσουν όλα τα χρέη τους και να αποφύγουν κατασχέσεις καιπλειστηριασμούς, μέσω της δυνατότητας ρύθμισης ή απαλλαγής από τις οφειλέςτους, όπως προβλέπει ο νέος Νόμος.

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την αφερεγγυότητα και Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) η ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψησυγκεκριμένες παραμέτρους του οφειλέτη, όπως η ικανότητα αποπληρωμής του (δηλ. τα εισοδήματα και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης) και η πραγματική/εμπορική αξία της περιουσίας του. Επιπρόσθετα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι παράμετροιοικονομικού χαρακτήρα και για τους συνοφειλέτες και εγγυητές του οφειλέτη. Θα πρέπει νασημειωθεί ότι ο εγγυητής έχει αναλάβει την ευθύνη της πλήρους αποπληρωμής των χρεών του πρωτοφειλέτη και ως εκ τούτου τα χρέη νοούνται ότι είναι δικά του, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Συνεπώς δεν είναι εφικτή η αυτόματη απαλλαγή του από τα εν λόγω χρέη,δίχως αυτά να εξοφληθούν ή ρυθμιστούν ή να αξιοποιηθεί η 2η ευκαιρία. Η ενδεχόμενηαπαλλαγή χρεών του πρωτοφειλέτη, εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας του, δενσυνεπάγεται ότι απαλλάσσεται αυτόματα και ο εγγυητής, ο οποίος για να απαλλαγεί θαπρέπει να αποδείξει ότι έχει και ο ίδιος οικονομική αδυναμία, αλλιώς θα πρέπει νααποπληρώσει τις εν λόγω οφειλές. Πρέπει να σημειωθεί ότι βασική παράμετρο για τηδιενέργεια ρύθμισης οφειλής αποτελεί η πραγματική οικονομική αδυναμία του οφειλέτη (καικατ’ επέκταση και των συνοφειλετών και εγγυητών του), που πρέπει να αποδεικνύεται μεσυγκεκριμένα τεκμήρια. Βάσει των ανωτέρω, γίνεται κατανοητό ότι καθίσταται ανέφικτηη θέσπιση μιας «οριζόντιας» ρύθμισης οφειλών σε μια ομάδα οφειλετών βάσειάλλων χαρακτηριστικών (π.χ. ίδια γεωγραφική περιοχή ή που συνέβησαν τα ίδιασυμβάντα ή που εκπονούν το ίδιο επάγγελμα ή που έχουν την ίδια ιδιότητα), ταοποία δεν λαμβάνουν υπόψη ταυτόχρονα την πραγματική οικονομική κατάστασητου κάθε οφειλέτη (και κατ’ επέκταση και των συνοφειλετών και εγγυητών του). Για τοσκοπό αυτό, κάθε οφειλέτης ξεχωριστά, εφόσον έχει οικονομική αδυναμία (τόσο ο ίδιος όσοκαι οι συνοφειλέτες και εγγυητές του), θα πρέπει να προβεί (προβούν) στη διενέργεια της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών, μέσω της οποίας θα πρέπει να αποδείξει (αποδείξουν) τηνοικονομική αδυναμία του(ς) και να λάβει (λάβουν) την κατάλληλη ρύθμιση οφειλής πουαντιστοιχεί στο επίπεδο αδυναμίας του(ς).

Από το ως άνω τιθέμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο προκύπτει ευχερώς ότι το υφιστάμενοπλέγμα ρύθμισης οφειλών και προστασίας των δανειοληπτών, προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες και στις απρόοπτες μεταβολές συνθηκών. Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, συλλογικά και έγκαιρα υλοποιεί ένα σοβαρό, συνεκτικό και δυναμικό πακέτομέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή,προστατεύοντας, στο μέτρο του εφικτού, τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με αίσθημα ευθύνης, ορθολογισμού και αλληλεγγύης μετέχει των κρίσιμων εξελίξεων και συμβάλλει με συνέπεια στο δύσκολο έργο του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας ιδίως την εμπειρία της στη λειτουργία των νομοθετικών εργαλείων ρύθμισης οφειλών, καταθέτοντας τη γνώση της για θεσμική ευελιξία και αντικειμενική αναγνώριση της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και τους περιορισμούς των οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.